Østre Toten kommune

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt. Les mer om Østre Toten kommune Helse, omsorg og velferd HER!

Rådgiver – kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet.

100% fast stilling.

Arbeidssted: 

Helse, omsorg og velferd står foran store utviklings- og omstillingsprosesser de nærmeste årene. Strategisk plan, Ny velferd 2040, er retningsgivende for utviklingen og prioriteringene i helse- og omsorgssektoren.

Tjenesteområdet består av tildelingsenheten, NAV, sykehjem og boliger med heldøgnsbemanning, hjemmetjenester, helse og mestring, rus- og psykisk helse, tilrettelagte tjenester og legetjenesten. I tillegg er funksjoner som kommuneoverlege, kommunepsykolog, rådgiverstillinger samlet i stab til sektorledelsen. Stillingen rapporterer til ass.kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. 


Fakta om stillingen: 

Vi søker en engasjert og dyktig rådgiver med veilederkompetanse som kan inspirere og utfordre sine kollegaer. Stillingen som rådgiver kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet er premissgiver kvalitets- og forbedringsarbeid, kunnskapsbasert praksis og kompetanseutvikling. 


Arbeidsoppgaver:

 • Fokus for stillingen er kompetanse, tjenestekvalitet, tjenesteutvikling og internkontroll
 • Legge til rette for styring og utvikling av kompetanse innen sektoren
 • Sikre at det jobbes i tråd med kunnskapsbasert praksis, særlig ansvar for forankring og spredning av forbedringsarbeid og tiltakspakker
 • Praksiskoordinator og kontaktperson for utdanningsinstitusjoner og opplæringskontoret
 • Koordinere og ha særskilt ansvar for opplæring og oppfølging av elever, læringer, studenter og nytilsatte
 • Følge opp søknader om kompetansemidler og rapportering
 • Prosjektstøtte og prosessstøtte
 • Sikre at kvalitetssystemet er i overensstemmelse med lover, forskrifter og nasjonale veiledere
 • Sikre system for at konsekvenser for endringer og politiske beslutninger blir vurdert ift eventuelle endringer i kvalitetssystemet
 • Saksbehandling av klagesaker på tjenesteutøvelse
 • Saksforberedelser til kvalitetsutvalg
 • Koordinering og oppfølging av tilsyn
 • Utvikle plan for internrevisjon og sørge for at internrevisjon blir gjennomført
 • Fagrådgivning primært rettet mot sykehjem, boliger med heldøgnsbemanning og hjemmetjenester
 • Analyser av kvalitetsindikatorer, avvik og uønskede hendelser

Arbeidstid: I hovedsak dagtid men det må påregnes arbeid på ettermiddag/kveld ved behov.

 

Kvalifikasjoner:

 • Formell utdanning: Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå (sykepleie/helsefaglig), fortrinnsvis på masternivå
 • Tidligere praksis: Erfaring og dokumenterte resultater fra kvalitetsforbedringsarbeid, også på systemnivå
 • Erfaring fra å vedlikeholde og følge opp kvalitetssystemer
 • Kunnskap til aktuell lovgivning og statlige føringer innen kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra prosessledelse i større organisasjoner
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og kommunal virksomhet vil være en fordel
 • Erfaring med og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Høy digital kompetanse, gjerne med erfaring fra velferdsteknologi og e-helse


Personlige egenskaper:

Det kreves en betydelig grad av selvstendighet. Samtidig ønsker vi at du samhandler godt og er en person som liker å være rollemodell for både kollegaer, studenter og lærlinger. Vi ønsker også at du:

 • Tar initiativ og er pådriver i prosesser
 • Evner både å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er nytenkende, endrings- og tilpasningsdyktig
 • Har tro på og bidrar til tverrfaglig samarbeid
 • Er systematisk, løsningsorientert og resultatorientert
 • Engasjert og positiv som rollemodell
 • Stor arbeidskapasitet
 • Er lojal overfor beslutninger
 • Etiske gode holdninger og god refleksjonsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt                                                                                                                                           

Ønskelig med:

 • Forståelse for rammebetingelsene som offentlig ansatte må forholde seg til
 • Gode strategiske og analytiske ferdigheter
 • Ønskelig med erfaring innen bruk av simulering som metode for veiledning og læring
 • God kunnskap om veiledning innenfor eget fagområde
 • Søkere med relevant videreutdanning blir foretrukket. Interesserte som er under videreutdanning vil bli vurdert. Det er ønskelig med erfaring fra relevante fagområder.

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.


Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 • Sentral rolle i realisering av sektorens satsinger der folkehelse, mestring og deltakelse er sentralt og digitalisering og velferdsteknologi er viktige virkemidler
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Interessante faglige arbeidsoppgaver

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.