Østre Toten kommune

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Rekrutteringsstillinger og helgestillinger for studenter og lærlinger

Østre Toten Kommune vil gjennom fellesskapskommunen - Kommune 3.0 - bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn for alle gjennom hele livet. Kommunen har derfor fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren.

Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord. Strategimeldingen for sektoren er "Ny velferd 2040". Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt funksjon, mestring og deltagelse, og det er valgt ut 6 hovedstrategier med tilhørende satsingsområder.

Vi ønsker å benytte kompetansen på riktig måte i forhold til de behov våre brukere har, og satser i årene fremover på kompetansebygging med utgangspunkt i etablerte team.

Heldøgnstjenester består av sykehjemsavdelinger på Labo, som er et nytt helse- og omsorgssenter som åpnet i januar 2020. I tillegg består tjenesten av Fjellvoll, som er omsorgsboliger med stedlig bemanning.

Hjemmetjenester har sin base på Labo, tjenesten består av 3 mottak og oppfølgingsteam samt et team som består av felles oppfølgingsfunksjoner.

Tilrettelagte tjenester har flere boliger med ulik sammensetning av antall brukere og bistandsbehov. Noen av boligene gir punkttjenester til hjemmeboende.

Sektorens visjon er: "Sammen skaper vi fremtidens helse- og omsorgstjenester i Østre Toten."

FAKTA OM STILLINGEN:

Vi har ledige rekrutteringsstillinger som er forbeholdt sykepleiestudenter og vernepleiestudenter som ønsker å arbeide i Østre Toten kommune under studietiden, mot en fast 100% stilling i helse- og omsorgstjenesten etter endt studie og mottatt
autorisasjon. Vilkår og kriterier for rekrutteringsstillinger er fast ansettelse i en helgestilling mellom 15-25% stilling, arbeid jul eller påske og minst seks uker sommerjobb i minimum 75% stilling.

Ved oppfylte kriterier gis det til første års studenter en godtgjøring på 10.000 kr, til andre års studenter 15.000 kr og til tredje års studenter 20.000 kr. Godtgjøringen er oppgitt i brutto kroner.

Vi har et uspesifisert antall helgestillinger fra 13% til 25% med hovedsakelig arbeid hver 2. helg. Det er ønskelig med høgskolestudenter innen helse og omsorg, men det åpnes for at lærlinger og andre kan søke.
Det er ledige helgestillinger i tilrettelagte tjenester, hjemmetjenester og heldøgnstjenester. Vennligst spesifiser ønsket enhet/avdeling om mulig.

Avdelingsleder er nærmeste overordnede

KVALIFIKASJONSKRAV TIL SØKER:

Vi søker deg som har et ekte engasjement for eldre mennesker eller mennesker med nedsatt funksjonsevne som har et bistandsbehov. Vi dekker de fleste fagområdene innen eldreomsorg i heldøgnstjenester og i hjemmetjenester. I tilrettelagte tjenester har vi
hovedsakelig boliger med bemanning hvor det bor mennesker med nedsatt funksjonsevne av ulik art med ulikt bistandsbehov. Dersom du studerer innen helsefag vil du få muligheten til å utvikle god breddekompetanse i et sterkt fagmiljø.

Du er ansvarsbevisst og selvstendig, liker utfordringer og trives i et til tider hektisk miljø.
Vi forutsetter at du er en positiv og løsningsorientert person, som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Erfaring fra tilsvarende arbeid vil være en fordel.
Du må være minimum 18 år, og det er en fordel om du har erfaring med å jobbe med eldre mennesker eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Interesse for samhandling med mennesker er en forutsetning.

Det krav om å framlegge gyldig politiattest ved ansettelse.

Personlige egenskaper: Være en god teamarbeider, fleksibel og faglig engasjert

VI KAN TILBY:

Spennende og varierte arbeidsdager med god mulighet til å være med å påvirke
egen arbeidshverdag

• Godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for utvikling og et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og pasienter
• Godt samarbeid i en kommune hvor mye skjer
• Lønn etter avtale

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.